بازیافت شیمیایی پلاستیک

بازیافت شیمیایی پلاستیک

بازیافت شیمیایی پلاستیک

بازیافت شیمیایی پلاستیک فرآیندی است که پلیمر را به مونومرهای اولیه تبدیل می کند. زنجیرها طی این فرآیند شیمیایی شکسته می شوند. در این فرآیند علاوه بر شکستن پیوند مونومر، گاز، الیگومر و سایر اجزا تولید می شوند. پلاستیک در ...