توسعه

توسعه طرح رونق مشاغل در جهان

توسعه طرح رونق مشاغل در جهان

اقداماتی برای توسعه طرح رونق مشاغل در سطح جهان برای اولین‌بار در بیش از دو دهه، شاهد افزایش فقر شدید هستیم. نابرابری در سطح دنیا و در میان کشورها درحال افزایش است؛ حتی در کشورهای ثروتمند. شوک‌های اخیر‌ مثل پاندمی ...